Οι καθηγητές της Ακαδημίας επιλέγονται με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια. Κριτήρια επιλογής αποτελούν ο διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών καθώς και η επαγγελματική καταξίωση στον τομέα ειδίκευσής τους. Η τελική πρόταση για συνεργασία προκύπτει μετά από τρία στάδια συνέντευξης και δοκιμασία στην εξ αποστάσεως διδασκαλία ενηλίκων.

Κωνσταντίνος Πολέμης