Πιστοποίηση Σεμιναρίων – Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Στο academy.careerandstudies.gr παρέχουμε υψηλού ακαδημαϊκού κύρους Σεμινάρια – Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή κυρίως του Εισηγητή / της Εισηγήτριας, που διαθέτουν τουλάχιστον Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα διδασκαλίας. Επίσης, κάθε νέο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υποβάλλεται για έγκριση σε διεπιστημονική επιτροπή, που αποτελείται από τους Εταίρους της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: “Διάδραση – Ινστιτούτο για τη Μελέτη της Ανθρώπινης Επικοινωνίας” αλλά και εξωτερικό κριτή αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων.

Ως φορέας δια βίου εκπαίδευσης το careerandstudies.gr – citycampus.gr έχει πιστοποιηθεί από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτό αποτελεί αφενός μια τεράστια αναγνώριση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αφετέρου ότι οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν στο τέλος πιστοποιημένη βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε πρόγραμμα που επιτυχώς περάσει τις δικές μας αξιολογήσεις, με τουλάχιστον ένα κύκλο λειτουργίας, υποβάλλεται για πιστοποίηση στη ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.