Εγκεκριμένο Σεμινάριο - πρόγραμμα από την Διάδραση - Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας

Μοντέλα Ανάγνωσης και Μορφές Αξιοποίησης των κλασικών κειμένων: Φιλολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις

Βασικές Πληροφορίες του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Περιγραφή Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Μοντέλα Ανάγνωσης και Μορφές Αξιοποίησης των Κλασικών Κειμένων της Αρχαιότητας: Φιλολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις » είναι ένα σύνολο μαθημάτων σεμιναριακού τύπου που στοχεύει σε μια διεπιστημονική εξερεύνηση του χώρου της κλασικής γραμματείας της αρχαιότητας. Στόχος είναι η αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρονται τόσο από τη φιλολογία και τη λογοτεχνική θεωρία, όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες, ούτως ώστε να χαρτογραφηθεί πληρέστερα η πρόσληψη των κειμένων της κλασικής αρχαιότητας σήμερα.

Τα θέματα που θα καλυφθούν αφορούν καίρια θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την επιστήμη των κειμένων και με την έννοια της κλασικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα διερευνηθούν και διάφοροι τομείς της κοινωνικής πρακτικής στους οποίους τα κλασικά κείμενα είναι παρόντα και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Απώτερος στόχος είναι να καταστεί σαφές πως η ανάγνωση, πρόσληψη και χρήση των κλασικών κειμένων είναι ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο με πολλές όψεις, για τη διερεύνηση των οποίων τα παραδοσιακά εργαλεία κριτικής δεν επαρκούν, ενώ απαιτούνται διεπιστημονικές συνέργειες με κοινωνικές επιστήμες όπως η κοινωνιολογία και οι πολιτισμικές σπουδές.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το σύνολο μαθημάτων είναι σεμιναριακού τύπου και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι εκάστοτε ενότητες έχουν ανέβει σε μορφή διάλεξης, ενώ παράλληλα θα παρέχονται σημειώσεις και κάποιες συνοδευτικές ασκήσεις (όπου κρίνεται απαραίτητο), καθώς και βιβλιογραφία για όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν τα θέματα με περισσότερες λεπτομέρειες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το μάθημα ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Το μάθημα θα λήξει με μιας μορφής αξιολόγηση, βασιζόμενη κυρίως σε ασκήσεις κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Για ποιους είναι σχεδιασμένο το  Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Φιλολόγους
 • Αποφοίτους κοινωνικών σπουδών
 • Ανθρώπους του εκδοτικού χώρου
 • Ανθρώπους που ενδιαφέρονται για μια ευρύτερη επιμόρφωση πάνω στους κλασικούς και στην ανάγνωση.

Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Ενότητες και παροχές.

Το μάθημα αποτελείται από οκτώ εβδομαδιαίες ενότητες.

Το περιεχόμενο και η διάρθρωση των σπουδών έχει ως εξής:

 1. Ακαδημαϊκά σεμινάρια ασύγχρονης διδασκαλίας,
 2. Εβδομαδιαίες ασκήσεις για την εμπέδωση και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων,
 3. Προσωπική, Άμεση και Εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τον διδάσκοντα.

Το σύνολο των μαθημάτων αποτελείται από οκτώ ενότητες εκ των οποίων η πρώτη είναι εισαγωγική και η τελευταία συγκεφαλαιωτική. Οι ενότητες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αναπτύσσονται γύρω από δύο βασικούς τομείς: φιλολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στα κλασικά κείμενα, με έμφαση στη συνδυαστικότητα των θεωρητικών προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης και ορισμένων πιο «πρακτικών» πλευρών της αξιοποίησης των κλασικών κειμένων, στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, ούτως ώστε να εμπεδωθεί και ο επίκαιρος χαρακτήρας που λαμβάνει η πρόσληψη των κειμένων της αρχαιότητας.

Οι ενότητες έχουν ως εξής:

 1. Εισαγωγή: Κλασικοί και ανάγνωση· κλασικοί και κοινωνία- Μια προεπισκόπηση
 2. Η ανάγνωση ως πολιτισμική πρακτική (1): Λογοτεχνική θεωρία και πρόσληψη
 3. Η ανάγνωση ως πολιτισμική πρακτική (2): Οι κλασικοί ως υποστήριξη· «χρησιμοθηρικές» προσεγγίσεις
 4. Το κλασικό και η αγορά του βιβλίου
 5. Το κλασικό και η πολιτική
 6. Μια ιδιαίτερη ελληνική περίπτωση: Το κλασικό στην εκπαίδευση
 7. Η αξιοποίηση των κλασικών: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
 8. Επίλογος: Το κλασικό ως αξία

 Αξιολόγηση

Το υλικό θα παρουσιάζεται σε κάθε ενότητα με τη μορφή διάλεξης. Η διάλεξη θα βασίζεται σε συγκεκριμένο διδακτικό υλικό το οποίο θα διατίθεται ως έχει και στους συμμετέχοντες. Παράλληλα, ορισμένες ενότητες θα περιλαμβάνουν και επιπλέον ασκήσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την ενεργό κριτική «εμπλοκή» και προβληματισμό των συμμετεχόντων σχετικά με τη θεωρητική προσέγγιση που προτείνει το σεμινάριο.

Το μάθημα υιοθετεί μια ασύγχρονη μορφή μάθησης. Ωστόσο, ενθαρρύνεται η επικοινωνία των συμμετεχόντων με το διδάσκοντα για περαιτέρω συζήτηση πάνω στα θέματα του σεμιναρίου.

Η τελική αξιολόγηση θα βασίζεται επίσης σε δημιουργική προσέγγιση του υλικού και θα στοχεύει στην αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων.

Πιστοποίηση Σεμιναρίου – Προγράμματος

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Μοντέλα Ανάγνωσης και Μορφές Αξιοποίησης των Κλασικών Κειμένων της Αρχαιότητας: Φιλολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τι θα κερδίσω από το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα έχει στόχο την εισαγωγή των συμμετεχόντων στις θεωρητικές συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τα κλασικά κείμενα. Οι συμμετέχοντες:

 • θα αποκτήσουν μια ευρύτερη εικόνα των θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν τη μελέτη των κειμένων της αρχαιότητας στο σύγχρονο κόσμο.
 • θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες της θεωρίας της λογοτεχνίας και της αναγνωστικής πρόσληψης.
 • θα γνωρίσουν μια σειρά από κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της πολιτισμικής παραγωγής γενικότερα, και της λογοτεχνίας ειδικότερα.
 • θα ασχοληθούν με επίκαιρα ζητήματα και θεματικές που σχετίζονται με τη θέση των κλασικών κειμένων στη σημερινή κοινωνία, και ειδικά στην ελληνική κοινωνία.
 • θα έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να τοποθετηθούν κριτικά και δημιουργικά πάνω στην πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η πρόσληψη της αρχαιότητας.

Εισηγητής του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Δαμινανός Τζούπης

Εισιγητής/ Φιλόλογος, M.A, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Εδιμβούργου

Δείτε αναλυτικό βιογραφικό του Δαμιανού Τζούπη εδώ.

Συνεισφορά στο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αυτή τη στιγμή οι θέσεις είναι ακόμα ανοικτές.

Επομένως, μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στο Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψηφιακές δεξιότητες – Ψηφιακά Εργαλεία.

Κανονική Τιμή
150 ευρώ

Η συνεισφορά στα 150 ευρώ αφορά την εξόφληση σε δύο δόσεις,στην αρχή και τη μέση του προγράμματος! Φοιτητές με άριστες επιδόσεις δικαιούνται έκπτωσης!

Early Bird
100 ευρώ

Η συνεισφορά στα 100 ευρώ αφορά την εξόφληση σε μία δόση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Μοντέλα Ανάγνωσης Κλασικών".

Εταιρικά Πρoγράμματα
Ειδικές Τιμές

Για εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα προγράμματά μας διατίθενται ειδικές τιμές, ώστε να είναι εφικτή η επιμόρφωση!

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Μοντέλα Ανάγνωσης των Κλασικών”