Ψυχοεκπαίδευση: Αποτελεσματικότητα και Εφαρμογές

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα

Έναρξη: Οποτεδήποτε

Διάρκεια: 9 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

100% E-learning

9

Η Ψυχοεκπαίδευση είναι μία ψυχοκοινωνική μέθοδος που αποσκοπεί στην παροχή έγκυρης ενημέρωσης, εκπαίδευσης σε δεξιότητες και υποστήριξης στο ωφελούμενο άτομο και την οικογένειά του. Παράλληλα, διευκολύνει την κατανόηση και τη διαχείριση της ασθένειας

Ως μέθοδος παρέμβασης εφαρμόζεται σε ψυχικές διαταραχές, όπως είναι οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές (διαταραχή αυτιστικού φάσματος, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή/και υπερκινητικότητας, διαταραχές επικοινωνίας, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, κινητικές διαταραχές, νοητική αναπηρία), οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι αγχώδεις διαταραχές, οι συναισθηματικές και μη ψυχώσεις και οι διαταραχές τη διάθεσης. Ακόμη, εφαρμόζεται σε χρόνιες σωματικές ασθένειες, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, τα αυτοάνοσα νοσήματα, η νεφρική ανεπάρκεια, η καρδιακή ανεπάρκεια, η λοίμωξη HIV και ο καρκίνος. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού, πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.

Η Ψυχοεκπαίδευση περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης και διαχείρισης αρκετών ασθενειών και η αποτελεσματικότητα της έχει αποδειχθεί μέσω πληθώρας ερευνών. Συνδυάζεται με κάθε ψυχοθεραπευτική ή εκπαιδευτική μέθοδο, ενώ στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις κλινικές και εκπαιδευτικές πρακτικές. Παράλληλα, οι θέσεις εργασίας που προϋποθέτουν τη γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου αυξάνονται.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο, λοιπόν, στοχεύει στην εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και αρχές της ψυχοεκπαίδευσης. Περιλαμβάνει την επεξήγηση των μοντέλων ψυχοεκπαίδευσης (μοντέλο πληροφόρησης, μοντέλο εκπαίδευσης σε δεξιότητες, υποστηρικτικό μοντέλο, περιεκτικό μοντέλο), των κατηγοριών της (ατομική, οικογενειακή, ομαδική, κοινωνική ψυχοεκπαίδευση και ψυχοεκπαίδευση με ομοτίμους) καθώς και των ειδών της (ενεργητική, παθητική). Έπειτα, γίνεται αναφορά στις ψυχικές και σωματικές ασθένειες που εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μέθοδος, στα κριτήρια διάγνωσης των ασθενειών αυτών καθώς και στους τρόπους εφαρμογής της ψυχοεκπαίδευσης σε αυτές. Τέλος, γίνεται αναφορά στις εφαρμογές της ψυχοεκπαίδευσης στον γενικό πληθυσμό. Έτσι, ο/η εκπαιδευόμενος,-η αποκτά μία ολιστική γνώση της ψυχοεκπαιδευτικής μεθόδου ώστε να είναι σε θέση να την εφαρμόσει και να την εντάξει στην πρακτικές του/της ως επαγγελματίας.

Το σεμινάριο για την Ψυχοεκπαίδευση, μέσω της μεθόδου ασύγχρονης εκπαίδευσης, της παροχής σημειώσεων, της συνεχούς καθοδήγησης και της ανάθεσης εργασιών, σου προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης με συστηματικό, ευέλικτο και βιωματικό τρόπο.

Επιπρόσθετα, θα ενισχύσει τις γνώσεις σου γύρω από την ψυχική υγεία, την ειδική αγωγή και τη σωματική υγεία προσφέροντάς σου μία πιο ολοκληρωμένη και πολύπλευρη γνώση  γύρω από τα ζητήματα με τα οποία εργάζεσαι ή φιλοδοξείς να εργαστείς.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχοεκπαίδευση: Αποτελέσματα και Εφαρμογές» βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση. Αποτελείται από 9 ενότητες, που συνοδεύονται από εκπαιδευτικά video τα οποία διακρίνονται σε 3-4 μέρη ανά μάθημα και διαρκούν συνολικά 1,5-2 ώρες η κάθε μία. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο, αλλά και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο.

Στο τέλος κάθε ενότητας ο/η συμμετέχων, -ουσα αξιολογείται μέσω quiz, ενώ δίνεται η δυνατότητα για την εκπόνηση προαιρετικών ασκήσεων ή projects. Παράλληλα, παρέχεται συνακόλουθη εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα.

Τα μαθήματα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Ψυχοεκπαίδευση: Αποτελέσματα και Εφαρμογές είναι τα ακόλουθα:

1η ενότητα: « Ψυχοεκπαίδευση: Ορισμός, ιστορική αναδρομή και βασικές αρχές»:

Ανάλυση του πλαισίου στο οποίο αναπτύχθηκε η Ψυχοεκπαίδευση. Πρωτοεμφανίστηκε στα πλαίσια της οικογενειακής θεραπείας στη Σχιζοφρένεια και μετά άρχισε να εφαρμόζεται ευρέως σε όλες τις διαταραχές και από όλες τις προσεγγίσεις.

2η ενότητα: «Στόχοι και μορφές ψυχοεκπαίδευσης»:

Περιγραφή και θεωρία γύρω από την ψυχοεκπαίδευση και τους στόχους της. Αναφορά στους 3 βασικούς άξονες της ψυχοεκπαίδευσης (ενημέρωση, εκπαίδευση σε δεξιότητες και υποστήριξη) και τις μορφές και τα είδη της (ενεργητική και παθητική)

3η ενότητα: «Εφαρμογές ψυχοεκπαίδευσης στην ψυχική υγεία»:

Αναλυτικά παραδείγματα και τρόποι εφαρμογής της ψυχοεκπαίδευσης σε κάθε κατηγορία ψυχικών διαταραχών.

3α) ελάσσονες διαταραχές (Δ.Ε.Π-Υ, Δ.Α.Φ, Αγχώδεις Διαταραχές, Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, Διαταραχές Προσωπικότητας)

3β) μείζονες διαταραχές (Ψύχωση, Συναισθηματικές Διαταραχές)

4η ενότητα: «Αποτελεσματικότητα Ψυχοεκπαίδευσης στην ψυχική υγεία»:

Παρουσίαση της αποτελεσματικότητας της ψυχοεκπαίδευσης μέσω ερευνών ποσοτικού και βιβλιογραφικού χαρακτήρα σε κάθε κατηγορία ψυχικών διαταραχών. Ειδική αναφορά στους τρόπους εφαρμογής της στην Ελλάδα.

4α) ελάσσονες διαταραχές & η περίπτωση της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος**

4β) μείζονες διαταραχές & η περίπτωση της Σχιζοφρένειας*

5η ενότητα: «Εφαρμογές Ψυχοεκπαίδευσης στη σωματική υγεία: χρόνιες παθήσεις»:

Αναλυτικά παραδείγματα και τρόποι εφαρμογής της ψυχοεκπαίδευσης στη σωματική υγεία. Ειδική αναφορά στους τρόπους εφαρμογής της στην Ελλάδα.

6η ενότητα: «Αποτελεσματικότητα Ψυχοεκπαίδευσης στη σωματική υγεία»:

Παρουσίαση της αποτελεσματικότητας της ψυχοεκπαίδευσης μέσω ερευνών ποσοτικού και βιβλιογραφικού χαρακτήρα στη σωματική υγεία. Ειδική αναφορά στους τρόπους εφαρμογής της στην Ελλάδα.

7η ενότητα: «Ψυχοεκπαίδευση στον γενικό πληθυσμό: Πρόληψη- Έγκαιρη Παρέμβαση-Καταπολέμηση Στίγματος»

Αναλυτικά παραδείγματα και τρόποι εφαρμογής της ψυχοεκπαίδευσης στον γενικό πληθυσμό. Ειδική αναφορά στους τρόπους εφαρμογής της στην Ελλάδα και στατιστικά ευρήματα.

Project: Έχοντας εμπεδώσει όλα όσα μάθατε στο σεμινάριο, αναπτύξτε μία ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, επιλέξτε με τι πληθυσμό θα ασχοληθείτε, γενικό ή κλινικό, και σε ποια διαταραχή ή φαινόμενο θέλετε να παρέμβετε. Έπειτα, αναπτύξτε τις τεχνικές ή δράσεις που θα ακολουθούσατε. Τέλος, αναφέρετε ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ψυχοεκπαίδευση: Αποτελέσματα και Εφαρμογές είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψυχοεκπαίδευση: Αποτελέσματα και Εφαρμογές» μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Ψυχολόγοι,
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Παιδαγωγοί
 • Ειδικοί Παιδαγωγοί
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Ψυχίατροι
 • Νοσηλευτές
 • Επισκέπτες Υγείας
 • Φοιτητές των προαναφερθέντων ειδικοτήτων
 • Φροντιστές
 • Άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται στον χώρος της υγείας, της πρόνοιας και της εκπαίδευσης
 • Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ευαισθητοποιηθεί και να διευρύνει τις γνώσεις του γύρω από τη ψυχική και σωματική υγεία.

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα αποκτήσουν:

 • Καθολική γνώση γύρω από τις αρχές και τις εφαρμογές της Ψυχοεκπαίδευσης
 • Περαιτέρω γνώσεις γύρω από την ψυχική υγεία, την ειδική αγωγή, τη σωματική υγεία και την αλληλεπίδραση τους
 • Ικανότητα αναγνώρισης προειδοποιητικών ή ανησυχητικών ενδείξεων και παραπομπής σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με άλλους επαγγελματίες στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας
 • Ικανότητα παροχής πιο ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης στον/ στην ωφελούμενο,-η και την οικογένεια του/ της
 • Πιο ανταγωνιστικό βιογραφικό.

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Ψυχοεκπαίδευση”